Utylizacja niebezpiecznych odpadów przemysłowych

 

Zgodnie z wymogami krajowymi a także międzynarodowymi każda firma ma obowiązek segregować odpady oraz prowadzić ich ewidencję. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w których firmy chcąc obniżyć koszty utylizują niebezpieczne odpady na własną rękę lub po prostu je składują w miejscach nie przystosowanych do tego celu. W związku z tym dostępne są ogólnokrajowe a także międzynarodowe procedury postępowania z różnymi grupami odpadów. W celu zapewnienia jasnej i klarownej sytuacji o danej grupie odpadów oraz sposobie ich utylizacji stosuje się specjalne oznaczenia, które mają zapewnić jednoznaczność sytuacji.

Zastosowanie kodów umożliwia łatwą identyfikację

odpady niebezpieczne kodyKażde przedsiębiorstwo niezależnie od profilu działalności musi sporządzić listę, która zawiera odpady niebezpieczne kody umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację. W ten sposób pracownicy przebywający na terenie zakładu pracy mogą zapoznać się z panującymi procedurami, a także nauczyć w jaki sposób segregować śmieci. Na terenie zakładów przemysłowych bardzo często bowiem funkcjonuje kilka miejsc doraźnego składowania, w których wytyczone są pojemniki na odpady różnych grup asortymentowych. Obecnie istnieją przepisy, które obligują wszystkie firmy do segregacji śmieci według pięciu kategorii. W przypadku potencjalnie niebezpiecznych odpadów w różnych miejscach zakładu ustawione są kosze do których wrzucać można wszelkiego rodzaju odpady, które stanowią potencjalnie większe zagrożenie. Do tej grupy zaliczyć można opatrunki na których znajduje się krew lub inne płyny ustrojowe. W ten sposób ograniczane jest ryzyko kontaktu tych materiałów z innymi osobami co niweluje ryzyko jakiejkolwiek interakcji z człowiekiem, który zajmuje się przeładunkiem śmieci. W przypadku zakładów przemysłowych bardzo często również istnieje konieczność składowania odpadów, które są wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Z reguły ciecze te są przechowywane w specjalnych beczkach, które są wywożone przy pomocy uprawnionej firmy.

Podwykonawca wywozi materiały do specjalistycznych firm, które posiadają niezbędne instalacje do ich bezpiecznej utylizacji. Przykładem takiej instalacji może być chociażby spalarnia, gdzie w bardzo wysokiej temperaturze dochodzi do rozpadu niebezpiecznych substancji oraz pierwiastków. Najnowsze zdobycze technologiczne umożliwiają bezpieczną utylizację tylko w momencie zastosowania wymaganych procedur oraz instrukcji. Jest to niemożliwe w przypadku prób utylizacji odpadów bezpośrednio na terenie zakładu pracy. Właśnie dlatego przedsiębiorcy podpisują długoterminowe umowy z firmami zajmującymi się wywozem i utylizacją odpadów niebezpiecznych.